Arisco
Moduł Wyciągi Bankowe dla programu FK - Finansowo-Księgowy

Moduł Wyciągi Bankowe służy do przyjmowania wyciągów bankowych. W pełni automatyzuje i przyspiesza proces księgowania wszelkich operacji, które są wykonywane na naszym koncie bankowym na podstawie wyciągu za dowolny okres. System wczytuje wyciąg, rozpoznaje poszczególne przelewy, daje możliwość przypisania ich do konkretnego kontrahenta oraz umożliwia rejestrację przelewu na odpowiednich kontach księgowych. 

Aktualna wersja: Platforma:
Moduł Sprawozdawczość

Oferujemy Państwu rozszerzenie programu FK - Finansowo–Księgowy ARISCO® o możliwość przygotowania i generowania sprawozdań budżetowych.
Sprawozdawczość obsługuje następujące sprawozdania:
     Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, B-JEDN, B-SKON, B-WYK, F-RZS, F-ZZF.
Nasz moduł umożliwia generowanie w/w sprawozdań w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku stosownego formularza.
Postać elektroniczna (XML) jest przystosowana do zaimportowania do SJO BESTIA

          

Aktualna wersja: Platforma:
SeniorWigor

Program komputerowy SeniorWigor, przeznaczony do obsługi placówek aktywizujących osoby starsze w projekcie Senior-Wigor. Program powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest wyposażony w moduły umożliwiające ewidencję podopiecznych, moduł rozliczający obecności i - ewentualnie - odpłatności za udział w zajęciach, moduł realizujący IPPWA.
Program ten jest jednym z elementów kompleksowego rozwiązania informatycznego, zapewniającego pełną, informatyczną, obsługę Państwa jednostki.

Aktualna wersja: 5.0 Platforma: Windows
ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Program Archiwum zakładowe to łatwa w obsłudze aplikacja ułatwiająca prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym. Zastosowane rozwiązania dają ogromne możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

System Archiwum stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne realizujące wszystkie wymogi w zakresie zarządzania dokumentacją archiwalną. Począwszy od etapu przyjęcia dokumentacji na stan archiwum zakładowego a zakończywszy na etapie niszczenia dokumentacji, aplikacja rejestruje poszczególne fazy życia teczek zgodnie ze ścieżką wynikającą z przyjętej w danej jednostce instrukcji kancelaryjnej. Zaimlementowane w systemie moduły słownikowe umożliwiają konfigurację jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) obowiązujących w latach wytworzenia danych dokumentów, a co za tym idzie gwarantują zgodność klasyfikacji ewidencjonowanych teczek z rzeczywistym stanem prawnym.

System Archiwum z powodzeniem sprawdza się w firmach świadczących usługi zarządzania dokumentami archiwalnymi. Dzięki opracowanemu modułowi zdalnego dostępu, daje możliwość podglądu baz danych klientów dla których świadczona jest usługa archiwum zakładowego.  

Aktualna wersja: 5.1 Platforma: Windows
Planowanie Zamówień Publicznych PZP
(Planowanie Zamówień Publicznych)
Program do tworzenia planów zamówień oraz ewidencjonowania zrealizowanych zakupów dostaw i usług. System zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) oraz Słownik Kategorii Usług CPC.
Aktualna wersja: 5.0 Platforma: Windows
GOMiG-ODPADY

System GOMiG-Odpady stanowi dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające pracę wydziałów komunalnych oraz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Aplikacja realizuje wszystkie obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dlaczego warto wdrożyc system GOMiG Odpady w gminie?

  • System GOMiG - Odpady gwarantuje zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, co jest sprawą kluczową wynikającą z nowelizacji ustawy,
  • System GOMiG - Odpady jest jedynym systemem komputerowym, który w sposób kompleksowy wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
  • System GOMiG - Odpady gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznymi systemami księgowymi firm U. I. INFO-SYSTEM oraz ZETO Koszalin,
  • System GOMiG - Odpady wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w jednym punkcie, gminie, starostwie czy województwie, ale na terenie całego kraju w ponad 800 miastach i gminach. Uzyskujemy w ten sposób bardzo silny, sumaryczny efekt ekologiczny w Polsce.

W celu bliższego zapoznania się z systemem GOMiG Odpady oferujemy:

  • bezpłatne wersje demo,
  • bezpłatne zdalne prezentacje,
  • bezpłatne grupowe prezentacje w miastach wojewódzkich.
Aktualna wersja: 5.1 Platforma: Windows
DOM

Program DOM jest przeznaczony dla jednostek prowadzących ciągłą lub okresową opiekę nad podopiecznymi (mieszkańcami) takich jak np. Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu. Głównym zadaniem programu jest prowadzenie szeroko rozumianej ewidencji osobowej i finansowej mieszkańców.

Aktualna wersja: 5.0 Platforma: Windows
ŚDS

ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy jest dedykowanym rozwiązaniem informatycznym zapewniającym szeroko rozumianą ewidencję informacji o uczestnikach środowiskowych domów samopomocy oraz domów dziennego pobytu. Zapewnia ono łatwy i szybki dostęp do wszelkich informacji metrycznych, finansowych oraz tych związanych z tworzeniem i oceną indywidualnych planów aktywizująco wspierających.

Aktualna wersja: 5.0 Platforma: Windows
Strona 1 z 5
2013 ARISCO.Wszelkie prawa zastrzezone.
ARISCO Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź
Pracujemy pon-pt w godzinach 8.00-16.00
NIP: 728-14-01-495
KRS: 0000188214 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, w całości wpłacony