Arisco
GOMiG-ODPADY

System GOMiG-Odpady stanowi dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające pracę wydziałów komunalnych oraz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Aplikacja realizuje wszystkie obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dlaczego warto wdrożyc system GOMiG Odpady w gminie?

  • System GOMiG - Odpady gwarantuje zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, co jest sprawą kluczową wynikającą z nowelizacji ustawy,
  • System GOMiG - Odpady jest jedynym systemem komputerowym, który w sposób kompleksowy wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
  • System GOMiG - Odpady gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznymi systemami księgowymi firm U. I. INFO-SYSTEM oraz ZETO Koszalin,
  • System GOMiG - Odpady wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w jednym punkcie, gminie, starostwie czy województwie, ale na terenie całego kraju w ponad 800 miastach i gminach. Uzyskujemy w ten sposób bardzo silny, sumaryczny efekt ekologiczny w Polsce.

W celu bliższego zapoznania się z systemem GOMiG Odpady oferujemy:

  • bezpłatne wersje demo,
  • bezpłatne zdalne prezentacje,
  • bezpłatne grupowe prezentacje w miastach wojewódzkich.
Aktualna wersja: 5.1 Platforma: Windows
EDOŚ

Program komputerowy do tworzenia elektronicznej bazy kart informacyjnych o środowisku i jego ochronie, realizujący założenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (z późniejszymi zamianami).

Aktualna wersja: 4.0 Platforma: Windows
GOMiG - TRANSFER
System przeznaczony do realizacji zadań ustawowych wynikających bezpośrednio z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art. 9a) oraz do realizacji zadań wynikających z bieżącej działalności firm komunalnych.
Aktualna wersja: 3.0 Platforma: Windows
ESS

Program komputerowy do ewidencji substancji szkodliwych zgodny z poniższymi rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.24) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.25) w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

 

System ESS przygotowuje dane do elektronicznej wymiany danych z Bazą Azbestową WBDA!

Aktualna wersja: 5.0 Platforma: Windows
Tworzenie elektronicznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych dla ePUAP

Elektroniczny formularz deklaracji dla platformy ePUAP zapewnia realizację obowiązku umożliwienia składania deklaracji dotyczącej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w formie elektronicznej.

Aktualna wersja: Platforma:
GOMIG - Sprawozdawczość Województwa

Oprogramowanie do ewidencji sprawozdań gmin o odebranych odpadach komunalnych i nieczystościach ciekłych, przeznaczone dla Urzędów Marszałkowskich.

Aktualna wersja: Platforma:
Strona 1 z 1
2013 ARISCO.Wszelkie prawa zastrzezone.
ARISCO Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź
Pracujemy pon-pt w godzinach 8.00-16.00
NIP: 728-14-01-495
KRS: 0000188214 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, w całości wpłacony