Arisco - Oferta


GOMiG-ODPADY

GOMiG-ODPADY


System GOMiG-Odpady stanowi dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające pracę wydziałów komunalnych oraz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Aplikacja realizuje wszystkie obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dlaczego warto wdrożyc system GOMiG Odpady w gminie?

 • System GOMiG - Odpady gwarantuje zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, co jest sprawą kluczową wynikającą z nowelizacji ustawy,
 • System GOMiG - Odpady jest jedynym systemem komputerowym, który w sposób kompleksowy wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
 • System GOMiG - Odpady gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznymi systemami księgowymi firm U. I. INFO-SYSTEM oraz ZETO Koszalin,
 • System GOMiG - Odpady wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w jednym punkcie, gminie, starostwie czy województwie, ale na terenie całego kraju w ponad 800 miastach i gminach. Uzyskujemy w ten sposób bardzo silny, sumaryczny efekt ekologiczny w Polsce.

Ze względu na szeroki wachlarz realizowanych obowiązków ustawowych, system GOMiG dostępny jest w podziale na poniższe moduły funkcjonalne:

 1. Moduł podstawowy
 2. Moduł wymiarowy
 3. Moduł selektywnej zbiórki odpadów
 4. Moduł ADOK
 5. Moduł pojemniki
 6. Moduł Integrator
 7. Moduł Rejestr dotacji i dofinansowania
 8. Moduł Wycinka drzew
 9. Moduł PSZOK
 10. Moduł GIS

W celu bliższego zapoznania się z systemem GOMiG Odpady oferujemy:

 • bezpłatne wersje demo,
 • bezpłatne zdalne prezentacje,
 • bezpłatne grupowe prezentacje w miastach wojewódzkich.
Platforma: WindowsEDOŚ

EDOŚ


Program komputerowy do tworzenia elektronicznej bazy kart informacyjnych o środowisku i jego ochronie, realizujący założenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (z późniejszymi zamianami).

Platforma: WindowsESS

ESS


Program komputerowy do ewidencji substancji szkodliwych zgodny z poniższymi rozporządzeniami:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.24) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.25) w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

 

System ESS przygotowuje dane do elektronicznej wymiany danych z Bazą Azbestową WBDA!

Platforma: WindowsGOMIG - Sprawozdawczość Województwa

GOMIG - Sprawozdawczość Województwa


Oprogramowanie do ewidencji sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, przeznaczone dla Urzędów Marszałkowskich. Aplikacja umożliwia automatyczne tworzenie sprawozdań do Ministerstwa Środowiska w oparciu o sprawozdania uzyskane z miast i gmin.

Platforma: WindowsGOMiG Wycinka Drzew

GOMiG Wycinka Drzew


Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), wprowadziła znaczące zmiany w zakresie rejestracji i obsługi wniosków o wycinkę drzew składanych przez osoby fizyczne.

 

 

Platforma:


Strona 1 z 1